Regulamin zakupów

Regulamin zakupów - Definicje

Sprzedawca – Almot Sp. z o.o. ul. Okulickiego 7/9 (budynek 204), 05-500 Piaseczno, NIP: 1231206239, REGON 142331280, KRS 0000350574, SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS, nr tel. (22) 487 50 77, adres e-mail: biuro@almot-auto.pl.
Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.almot-auto.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).
Regulamin – niniejszy regulamin.
Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności opony i felgi.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu, obowiązujące na terenie Polski.
2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.
3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
4. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
5. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
6. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

Jakość Towarów

1. Opony sprzedawane przez Sklep pochodzą z bieżącej produkcji i są oponami pełnowartościowymi, dystrybuowanymi bezpośrednio przez producentów i posiadającymi pełną gwarancję producentów.
2. Za opony pełnowartościowe uważa się, zgodnie z Polską Normą PN-C- 94300-7:1997P Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport, opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.
3. Informacja wskazana w § 3 ust. 3 Regulaminu nie dotyczy wyraźnie opisanych opon.
4. Sprzedający zapewnia, iż stosownie do obowiązujących przepisów prawa, obowiązany jest do zapewnienia zgodności Towarów z umową. Obowiązek powyższy oznacza konieczność dostarczenia rzeczy bez wad fizycznych oraz prawnych.

Składanie Zamówień

1. Sprzedawca umożliwia kontakt oraz składanie Zamówień w następujący sposób:

– za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz;
– przez telefon na numery: (22) 487 50 77
– pocztą elektroniczną (e-mail na adres: biuro@almot-auto.pl)

2. Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z posiadaną przez Kupującego taryfą.
3. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
4. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod podany w tej informacji numer telefonu lub kontakt za pomocą poczty e-mail, w celu skorygowania niezgodności.
5. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.

Realizacja Zamówień

1. Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.
2. W przypadku, gdy Kupujący złożył Zamówienie na Towar wraz z montażem, Sprzedawca przygotowuje Towar do wydania i montażu w serwisie.
3. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem kuriera.
4. Przesyłki kurierskie dostarczane są w godzinach od 9.00 do 17.00, w terminie 2-5 dni od daty zawarcia umowy. Termin ten może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż do 30 dni, jeżeli zamówiony Towar sprowadzany jest z magazynu zagranicznego, o czym Kupujący zostanie poinformowany.

Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Podanie danych osobowych jest konieczne dla umożliwienia realizacji Zamówienia.
2. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji i obsługi Zamówienia.
3. Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.
5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce “Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce “Regulamin zakupów”.

X